specerijen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle leveringen en diensten verzorgd voor de besloten vennootschap De Molukken, hierna te noemen: “De Molukken”, ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Rotterdam, onder nummer 24 22 31 52.

Deze Algemene voorwaarden zijn ingeschreven in de Kamer van Koophandel.

De Algemene voorwaarden bevatten 5 pagina’s.


Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, in de ruimste zin van het woord, die De Molukken heeft aangeboden aan of afgesloten met een Afnemer.

1.2  Afnemer aanvaardt deze Algemene Voorwaarden met uitsluiting van eventuele door hem gehanteerde algemene voorwaarden, tenzij De Molukken en Afnemer vooraf uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Indien partijen schriftelijk zijn overeengekomen dat andere voorwaarden van toepassing zijn, gelden deze voorwaarden slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.


Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst
2.1  Alle (mondelinge of schriftelijke) offertes van De Molukken zijn vrijblijvend, tenzij tevoren schriftelijk een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid is overeengekomen. Niettemin heeft De Molukken het recht om een offerte binnen vijf werkdagen nadat hij Afnemer heeft bereikt te herroepen.

2.2  Indien de Afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is De Molukken gerechtigd om alle in verband met die opdracht door haar gemaakte c.q. te maken kosten geheel bij Afnemer in rekening te brengen.

2.3 Opdrachten met een prijsopgave onder het bedrag van € 100,00 (zegge: honderd euro) worden niet in behandeling genomen.


Artikel 3: Prijzen
3.1 De prijzen van het product zijn niet vatbaar voor onderhandeling.

3.2 De prijzen van het product kunnen zonder vooraankondiging door De Molukken worden gewijzigd. Deze nieuwe prijzen en tarieven zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen De Molukken en Afnemer.

3.3 Prijzen in schriftelijke kennisgevingen zijn onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen. De daadwerkelijke prijs van het aangekochte product wordt door middel van een factuur bij bestelling door De Molukken aan de afnemer meegedeeld.

3.4 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Bij facturering is het bedrag aan BTW separaat opgenomen.

3.4 De Molukken hanteert voor facturering de meest recente prijsopgave c.q. offerte.


Artikel 4: Facturering en betaling
4.1 Bij levering van het product wordt aan de afnemer een factuur overhandigd c.q. verzonden.

4.2 Betaling van het product vindt plaats op moment van aflevering door De Molukken door middel van een contante geldelijke betaling.
Voor betaling door de afnemer via bank- danwel girorekening dient voorafgaand aan de levering door De Molukken schriftelijk akkoord te zijn gegeven.

4.3 Bij betaling via bank- danwel girorekening dient de betaling binnen 14 dagen na verzending van de factuur aan afnemer door de afnemer te zijn voldaan aan De Molukken via rekeningnummer 14.18.76 of 66.77.26.373.

4.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de Afnemer van rechtswege in verzuim en zal aan Afnemer over het openstaande bedrag een vertragingsrente van 3 % per maand (zegge: drie procent) in rekening worden gebracht, waarbij een minimaal bedrag van € 25,-- (zegge: vijfentwintig euro) gehanteerd wordt, gerekend over de periode dat de Afnemer in verzuim is, een en ander zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.

4.5 Indien de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Afnemer naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle met incasso gemoeide (buiten-) gerechtelijke kosten van De Molukken, onverminderd alle overige rechten van De Molukken.

4.6 Indien enige betalingstermijn wordt overschreden is De Molukken gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd het recht van De Molukken op schadevergoeding en zonder jegens de Afnemer tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn.

4.7 De Afnemer ziet af van een eventueel recht tot verrekening van enige vordering. De Afnemer kan zich derhalve jegens De Molukken nimmer met een beroep op verrekening aan een betalingsverplichting onttrekken. Iedere betaling wordt in de eerste plaats geacht te strekken ter voldoening van de langst openstaande vordering, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering.

4.8 De Molukken behoudt zich het recht voor om eventuele door de Afnemer aan De Molukken ter beschikking gestelde zaken eerst dan terug te geven nadat alle door de Afnemer verschuldigde betalingen volledig zijn verricht.


Artikel 5: Leveringsvoorwaarden
5.1 De Molukken en Afnemer maken per bestelling voorafgaand aan de levering  afspraken over (de wijze van) levering van het product.

Termijnen
5.2 De Molukken kent geen afnamebeperking van een product. De afnemer dient zich er van bewust te zijn dat de grootte van de afname van het product de levertijd beïnvloed.

5.3 Door De Molukken genoemde leveringstermijnen worden naar beste eer en geweten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan De Molukken bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Partijen zullen elkaar zo snel mogelijk op de hoogte stellen zodra van enige omstandigheid blijkt die van invloed kan zijn op de (tijdige) uitvoering van de leveringstermijnen.

5.4 Indien De Molukken op verzoek van Afnemer bepaalde wijzigingen van en/of aanvullingen op de specificaties van de door De Molukken te verrichten werkzaamheden uitvoert, kan De Molukken de leveringsdatum van de werkzaamheden na overleg met Afnemer opschorten voorzover dit nodig is ter uitvoering van de betreffende wijzigingen c.q. aanvullingen.

5.5 De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt De Molukken niet in verzuim en geeft de Afnemer, behoudens opzet of grove schuld van De Molukken, niet het recht de overeenkomst te ontbinden. Partijen treden vervolgens zo spoedig mogelijk in overleg ten einde een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

Wijze
5.6 Afnemer kan kosteloos het product bij het magazijn van De Molukken, aan de Nieuw-Mathenesserstraat afhalen.

5.7 De Molukken biedt de mogelijkheid het product aan afnemer af te leveren. Binnen het havengebied van Rotterdam wordt de levering verzorgd door medewerkers van De Molukken. Buiten dit verspreidingsgebied wordt door De Molukken een vervoerder ingeschakeld.
Voor de aflevering door De Molukken c.q. de door De Molukken ingehuurde vervoerder, worden bij de afnemer transportkosten in rekening gebracht.

5.8 Boven een bedrag van € 400,00 (zegge: vierhonderd euro), wordt franco aan huis geleverd.

Retourneren
5.9 Retourneren van een (deel van) het product kan alleen na overleg met en met akkoord van De Molukken, met dien verstande dat een (deel van het) product dat langer dan 2 maanden na aflevering door De Molukken in bezit is van de afnemer nimmer geretourneerd kan worden.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle producten, geleverd door De Molukken, blijven eigendom van De Molukken, tot het moment dat de afnemer van het product de volledige, hiervoor van toepassing zijnde geldelijke vergoeding heeft voldaan.


Artikel 7: Aansprakelijkheid
7.1 Het risico van geheel of gedeeltelijk verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van een overeenkomst zijn, gaat op de Afnemer over zodra deze het kantoor en/of magazijn van De Molukken hebben verlaten.

7.2 De aansprakelijkheid van partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de ene partij de andere partij onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en de andere partij ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de andere partij in staat is adequaat te reageren.

7.3 De Molukken is nimmer tot enig andere schadevergoeding verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, dan tot het bedrag ter waarde van het geleverde product. Hiervoor geldt een maximum tot het bedrag waarvoor een vergelijkbaar andere leverancier in deze branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen had hoeven te verzekeren, behouden opzet of grove schuld en voor zover dit niet in strijd in met bepalingen van dwingend recht.

7.4 Bedrijfsschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst, komen niet voor vergoeding in aanmerking.

7.5 Afnemer vrijwaart De Molukken voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit producten geleverd door De Molukken.


Artikel 8: Overmacht
8.1 Ingeval van overmacht, dat wil zeggen een tekortkoming, welke aan één der partijen niet kan worden toegerekend en niet is te wijten aan zijn schuld en ook niet krachtens de wet, rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt, zal deze partij de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de oorzaak, de aard, de te verwachten duur van de overmacht en de bepalingen van de overeenkomst die als gevolg daarvan niet kunnen worden nagekomen. De uitvoering van de betreffende bepalingen wordt gedurende de overmacht opgeschort.

8.2 Indien de overmachtsituatie heeft voortgeduurd tot twee maanden na de datering van de voornoemde kennisgeving zullen partijen tot overeenstemming trachten te komen over wijziging van de door overmacht opgeschorte bepaling(en) van de overeenkomst. Bij gebreke aan een dergelijke overeenstemming binnen een maand, kan elk der partijen deze overeenkomst beëindigen, zonder tot enigerlei schadevergoeding jegens de andere partij gehouden te houden te zijn. De Molukken behoudt evenwel het recht op betaling van reeds geleverde goederen, verrichtte werkzaamheden en/of verleende diensten.


Artikel 9: Overige bepalingen
9.1 Aanvullingen op en wijzigingen van een overeenkomst tussen partijen en/of deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en door beide partijen zijn ondertekend. Indien partijen schriftelijk bepaalde aanvullingen en/of wijzigingen zijn overeengekomen, gelden deze slechts voor de specifieke opdracht waarvoor zij zijn overeengekomen.

9.2  De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In geval van een nietige of vernietigbare bepaling zullen De Molukken en de Afnemer in onderling overleg ter vervanging van de betreffende bepaling een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij voorzover mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. vernietigbare bepaling in acht worden genomen.

9.3 Op een overeenkomst tussen partijen, deze daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

9.4 Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een overeenkomst tussen partijen zullen, voorzover niet in der minne op te lossen, met uitsluiting van iedere andere rechter worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Niettemin heeft De Molukken het recht een geschil ter beslechting aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de Afnemer voor te leggen.

9.5 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9.6 Partijen zijn verplicht van elke adreswijziging onverwijld schriftelijk kennis aan de wederpartij te geven.

9.7 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de al dan niet beëdigde vertalingen daarvan.

Contactgegevens

Bezoek adres:

Nieuw-Mathenesserstraat 71
3113 AE Schiedam

Correspondentie adres:

Nieuw-Mathenesserstraat 71
3113 AE Schiedam

Telefoonnummer : +31 (0)10 - 4730366
Faxnummer : +31 (0)10 - 4730901

E-mail : info@demolukken.nl
KvK. Rotterdam nr. : 24492030
BTW nr. : NL003364859B01
Postbank : 141876
ING Bank Gouda : NL 64 INGB 0005 2474 41